Stanovy

Stanovy spolku International Fiscal Association, Česká republika

(ve znění změn schválených valnou hromadou dne 11. března 2014)

Článek I - Úvodní ustanovení

Název spolku: International Fiscal Association, Česká republika (dále jen spolek)

Sídlo spolku: Jungmannova 31, Praha 1, 110 00

Článek II - Právní postavení spolku

1. Spolek je dobrovolným svazkem členů vykonávajícím svou činnost podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

2. Spolek se zřizuje na dobu neurčitou.

3. Spolek hodlá na základě dohody spolupracovat s partnerským subjektem International Fiscal Association (dále jen IFA), registrovaným v Rotterdamu.

Článek III - Cíl činnosti spolku

Hlavním cílem spolku je zájmová činnost v podobě podpory vědy a vzdělávání, výzkumných projektů v oblasti daňového práva v České republice, dále ve spolupráci s IFA, studium mezinárodního a srovnávacího fiskálního práva a studium finančních a ekonomických aspektů zdanění. Spolek bude svých cílů dosahovat účastí na činnosti IFA, zejména na jejích kongresech, dále pořádáním vlastních činností jako jsou výzkum, publikace, rozšiřování znalostí z oblasti daňového práva, pořádání seminářů pro vlastní členy. Příležitostně bude spolek jako svoji vedlejší činnost pořádat i semináře z oboru daňového práva pro širší daňovou veřejnost.

Článek IV - Členství

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.

2. O přijetí za člena rozhoduje výbor na základě žádosti uchazeče po dohodě s generální radou IFA.

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4. Zánik členství:

a) vystoupením člena písemným oznámením výboru,

b) úmrtím člena,

c) u právnické osoby jejím zrušením,

d) vyloučením člena na základě rozhodnutí valné hromady,

e) zánikem spolku,

f) nezaplacením členského příspěvku do 28.února roku, za nějž se platí členský příspěvek.

Článek V - Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:

a) podílet se na činnosti spolku,

b) volit a být volen do orgánů spolku,

c) hlasovat o projednávaných otázkách na valné hromadě,

d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o vyjádření.

2. Člen má povinnost zejména:

a) dodržovat stanovy spolku,

b) podílet se na plnění cílů spolku,

c) svědomitě vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku,

d) platit členské příspěvky, které zahrnují i příspěvek do IFA, ve výši a v termínu stanoveném valnou hromadou,

e) včas informovat výbor o změnách týkající se jeho osoby (jméno, kontaktní adresa, elektronická adresa, telefon).

Článek VI - Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

1. valná hromada,

2. výbor,

3. revizní komise.

Článek VII - Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.

3. Každý člen má jeden hlas.

4. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Pozvánka na valnou hromadu musí být poslána všem členům nebo umístěna na webové stránce spolku alespoň 20 dní před konáním valné hromady, není-li valná hromada oznámena postupem podle odst. 6 písm. b) tohoto článku.

5. Valná hromada zejména:

a) rozhoduje o změnách stanov spolku,

b) schvaluje úkoly pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet spolku a roční uzávěrku hospodaření,

c) volí na dobu 3 let členy výboru a revizní komise, a odvolává je,

d) rozhoduje o zrušení členství,

e) rozhoduje o zrušení spolku,

f) rozhoduje o výši ročního členského příspěvku. Členský příspěvek je splatný do 28.2. roku, za nějž se členský příspěvek platí.

6. Valná hromada je usnášení schopná, je-li splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

a) je přítomna nadpoloviční většina všech členů, nebo

b) valná hromada se koná během pravidelného setkání spolku a její konání bylo oznámeno na předchozím pravidelném setkání spolku.

7. Usnesení valné hromady je platné, je-li schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů.

Článek VIII - Výbor

1. Výbor je statutárním orgánem spolku a za svou činnost odpovídá valné hromadě.

2. Výbor má nejméně 5 členů. Členové výboru mohou být voleni opakovaně.

3. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.

4. Výbor svolává předseda nebo místopředseda.

5. V případě dlouhodobé, tj. více než dva měsíce trvající neschopnosti výboru usnášet se, přechází práva činit usnesení a svolávat valnou hromadu na předsedu.

6. Výbor zejména:

a) volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a tajemníka,

b) koordinuje činnost spolku,

c) svolává valnou hromadu,

d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,

e) rozesílá pozvánky na valnou hromadu s programem nejméně 20 dní před jejím konáním,

f) rozhoduje o přijetí za člena spolku,

g) doporučuje členy spolku pro členství do IFA,

h) spravuje seznam členů spolku a včas informuje o jakýchkoliv změnách generální sekretariát IFA. Při změnách týkajících se členství osob provádí výbor zápisy a výmazy v seznamu členů. Seznam členů lze zpřístupnit na základě rozhodnutí výboru;

i) rozhoduje o místě a čase konání pravidelných setkání spolku,

j) jmenuje národní zpravodaje na kongresy IFA.

7. Předseda, místopředseda a tajemník výboru zastupují spolek navenek a jednají za něj každý samostatně.

8. Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Výbor rozhoduje třípětinovou většinou přítomných členů.

9. Výbor je oprávněn kooptovat nové členy z řad členů spolku, nejvýše však do počtu jedné třetiny původního počtu členů výboru.

10. Při uplynutí funkčního období končí výkon funkce člena výboru zvolením nového člena.

11. Tajemník spolku organizuje vybírání členských příspěvků a zajišťuje zaslání ročních příspěvků do IFA.

Článek IX - Revizní komise

1. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku a za svou činnost odpovídá valné hromadě.

2. Revizní komise má nejméně 3 členy.

3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením spolku, upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně a podává o ní zprávu valné hromadě.

4. Revizní komise přezkoumá rozhodnutí valné hromady o vyloučení člena na jeho návrh.

5. Předseda revizní komise má právo být zván na jednání výboru.

Článek X - Zásady hospodaření

1. Zdroji majetku spolku jsou zejména:

a) dary fyzických a právnických osob,

b) členské příspěvky,

c) příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku.

2. Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření včetně finanční uzávěrky.

3. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

Článek XI - Zánik spolku

1. Spolek zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním rozhodnutím valné hromady,

b) rozhodnutím soudu.

2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, valná hromada rozhodne současně o způsobu majetkového vypořádání.

Článek XII - Závěrečná ustanovení

1. Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.