Provozní podmínky

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

1.1. Internetové stránky www.ifa-cr.cz (dále jen „Internetové stránky“) byly vytvořeny za účelem propagace činnosti International Fiscal Association jako mezinárodní nevládní organizace a její české pobočky International Fiscal Association, Česká republika. Slouží také jako platforma pro komunikaci v rámci členské základny a pro sdílení odborných materiálů a prezentací.

1.2. Držitelem domény www.ifa-cr.cz je International Fiscal Association, Česká republika, IČ: 270 08 070, se sídlem Praha 1, Jungmannova 31/23, PSČ 110 00 (dále jen „IFA ČR“).

1.3. Internetové stránky spravuje IFA ČR sama.

1.4. IFA ČR vydává tyto podmínky užívání internetových stránek www.ifa-cr.cz (dále jen „Podmínky“) zá účelem úpravy práv a povinností uživatelů Internetových stránek.

2. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

2.1. Není-li stanoveno výslovně jinak, mají následující pojmy význam uvedený v tomto článku:

2.1.1. „IFA ČR“ znamená International Fiscal Association, Česká republika, IČ: 270 08 070, se sídlem Praha 1, Jungmannova 31/23, PSČ 110 00;

2.1.2. „Internetové stránky“ znamená internetové stránky nacházející se na doméně www.ifa-cr.cz;

2.1.3. „Podmínky“ znamenají tyto Podmínky užívání Internetových stránek;

2.1.4. „Uživatel“ znamená jakoukoli osobu, která se k Internetovým stránkám připojila, vstupuje na ně nebo si jakkoli prohlíží Internetové stránky, seznamuje se s jejich obsahem nebo obsah Internetových stránek jakkoli užívá.

2.1.5. „Užívání“ znamená připojení se, vstup anebo prohlížení si Internetových stránek, seznamování se s jejich obsahem anebo jakékoliv jiné užívání obsahu Internetových stránek.

3. UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

3.1. Každý Uživatel je povinen řídit se těmito Podmínkami, přičemž Užíváním vyjadřuje neodvolatelný souhlas s Podmínkami.

4. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

4.1. Uživatel bere na vědomí, že veškeré materiály, články, zvukové nebo zvukově-obrazové záznamy či jakékoli další podoby autorských děl, které jsou umístěné či uvedené na Internetových stránkách, jsou chráněné mimo jiné zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, případně i jinými souvisejícími předpisy. Uživatel je oprávněn užívat tato díla výlučně pro svou vlastní soukromou potřebu formou prohlížení či stažení. Uživatel není oprávněn díla jakýmkoli způsobem dále šířit, zveřejňovat, napodobovat, užívat pro svoje či jiného obchodní účely, díla jakkoli upravovat, pozměňovat, využívat je k vytváření děl odvozených, atp.

4.2. Uspořádání a úprava Internetových stránek i jiných stránek IFA ČR je chráněna příslušnými předpisy a zákony o autorských právech, předpisy a zákony o ochranných známkách, předpisy a zákony o ochraně před nekalou soutěží a dalšími zde neuvedenými právními normami. Uspořádání a úprava Internetových stránek i jiných stránek IFA ČR nesmí být kopírována, napodobována jako celek, ani částečně. Jakékoliv byť jen částečné použití jednotlivých prvků (to zahrnuje zejména, ale nejen loga, grafické prvky, obrázky, zvuky) Internetových stránek nebo jiných stránek IFA ČR, případně jejich kopírování není bez výslovného předchozího písemného souhlasu IFA ČR povoleno. Uživatel bere na vědomí, že poruší-li ustanovení těchto Podmínek, odpovídá za vzniklou újmu.

5. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Uživatel, který vyplní žádost o členství v IFA ČR, uvádí při své registraci osobní údaje v rozsahu jméno (osobní jméno a příjmení), e-mailová adresa, fakturační adresa a korespondenční adresa.

5.2. Uživatel, který sdělí IFA ČR své údaje dle článku 5.1 Podmínek dává souhlas se zpracováním těchto osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen IFA ČR jako správci dle tohoto zákona.

5.3. Osobní údaje Uživatele, který sdělí IFA ČR své údaje dle článku 5.1 Podmínek, budou zpracovávány po dobu trvání členství takového Uživatele v IFA ČR a následně po dobu pěti let od ukončení členství v IFA ČR. Osobní údaje budou zpracovávány po takto dlouhou dobu zejména z toho důvodu, aby IFA ČR mohla v budoucnu Uživatele kontaktovat, zda se i nadále zajímá o daňovou problematiku a příp. zda se nechce znovu stát členem a Uživatel k takové činnosti svou registrací dle článku 5.1 Podmínek uděluje IFA ČR svůj výslovný souhlas. Uživatel, který již není členem IFA ČR, může souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat a požádat IFA ČR, aby byly jeho osobní údaje vymazány (zlikvidovány).

5.4. Uživatel bere na vědomí, že má právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou zpracovávány. Každý Uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že IFA ČR provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat o vysvětlení, nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

5.5. Uživatel svou registrací dle článku 5.1 Podmínek uděluje IFA ČR souhlas, aby na jím uvedenou emailovou adresu byla zasílána:

5.5.1. sdělení týkající se předmětu činnosti IFA ČR;

5.5.2. další sdělení IFA ČR týkající se členských záležitostí, propagace, atp.

5.6. Uživatel bere na vědomí, že souhlas se zasíláním sdělení může kdykoli odvolat.

6. OBSAH INTERNETOVÝCH STRÁNEK

6.1. Veškerý obsah Internetových stránek slouží pouze pro informaci. Obsah Internetových stránek byl získán ze zdrojů, které IFA ČR považuje za spolehlivé. IFA ČR však neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. IFA ČR neposkytuje žádné prohlášení o vhodnosti informací obsažených na Internetových stránkách nebo v dokumentech, které lze na těchto Internetových stránkách získat, k jakémukoliv účelu. Všechny dokumenty, informace a grafické prvky jsou poskytovány bez jakékoliv záruky, ve stavu „jak stojí a leží“ (úhrnkem). Na obsah dokumentů, informace a grafické prvky na Internetových stránkách neposkytuje IFA ČR žádné záruky, včetně záruk vhodnosti k určitému účelu a záruky neporušení práv třetích osob.

6.2. IFA ČR v maximálním možném rozsahu neodpovídá za škodu nebo jinou újmu, která vznikla třetím stranám v souvislosti s použitím informací na Internetových stránkách a informací obsažených v dokumentech, které lze na Internetových stránkách získat. Zde uvedenými výlukami z odpovědnosti za škodu nejsou dotčena kogentní zákonná ustanovení o odpovědnosti za újmu.

6.3. Dokumenty a jiné informace publikované na Internetových stránkách nebo na jiných stránkách IFA ČR mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. IFA ČR může kdykoli bez předchozího upozornění vylepšit nebo změnit obsah Internetových stránek. Informace uvedené na Internetových stránkách nebo v dokumentech na nich přístupných se proto čas od času mění a není možné se na ně jakkoliv spoléhat.

6.4. Uveřejnění jakékoliv informace, služby, dat, sdělení nebo reklamy na Internetových stránkách nemá povahu nabídky, doporučení nebo jiného stanoviska IFA ČR ve vztahu k takovéto informaci, službě, datům, sdělení nebo reklamě. Pokud není výslovně uvedeno jinak, nemá obsah Internetových stránek povahu výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jakékoliv transakce.

6.5. IFA ČR si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Internetových stránek.

7. DOKUMENTY

7.1. IFA ČR povoluje použití dokumentů, které je možné získat z Internetových stránek, a to za současného splnění následujících podmínek:

7.1.1. použití dokumentu není na jiném místě na Internetových stránkách výslovně zakázáno;

7.1.2. dokument nebude použit na účel, který je přímo nebo nepřímo komerční (tj. zaměřený na dosažení výdělku nebo zisku pro jakoukoli osobu);

7.1.3. dokument nebude jakýmkoliv způsobem kopírován, anebo dále šířen;

7.1.4. dokument nebude jakýmkoliv způsobem upravován; a

7.1.5. dokument bude obsahovat údaje o nositeli autorských práv a informaci, že byl získán z Internetových stránek.

7.2. Použití dokumentů, které lze získat z těchto Internetových stránek jinak, než za splnění výše uvedených podmínek je výslovně zakázáno. Takové jednání je protizákonné. Každý, kdo neoprávněně užije dokumenty z Internetových stránek, se vystavuje riziku trestního postihu a riziku občanskoprávního sporu.

7.3. Výše uvedený souhlas k použití dokumentů získaných z Internetových stránek nelze vykládat jako souhlas k použití nebo napodobování grafického uspořádání nebo úpravy webových Internetových stránek, ani žádných jiných webových stránek, které IFA ČS provozuje, vlastní, řídí, případně k jejichž provozování IFA ČR udělila souhlas či licenci jiným subjektům.

8. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

8.1. Každý Uživatel užívá Internetové stránky na vlastní riziko.

8.2. IFA ČR neodpovídá za jakékoliv přímou nebo nepřímou újmu vzniklou v souvislosti s Užíváním Internetových stránek a dále za újmu vzniklou z důvodu jejich částečné nebo úplné nefunkčnosti.

8.3. IFA ČR nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Internetových stránek a neodpovídá za jakoukoliv přímou nebo nepřímou ujmu vzniklou v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

9. ODKAZY A PROPOJENÍ S JINÝMI INTERNETOVÝMI STRÁNKAMI

9.1. Na Internetových stránkách jsou umístěny hypertextové odkazy na stránky jiných subjektů. Tyto hypertextové odkazy Uživateli umožní opustit Internetové stránky. IFA ČR nemá žádnou kontrolu ani vliv na podobu a obsah stránek jiných subjektů, a neodpovídá tedy za podobu a obsah stránek jiných subjektů, na které odkazují hypertextové odkazy na Internetových stránkách. IFA ČR rovněž neodpovídá za podobu a obsah stránek, na které odkazují hypertextové odkazy na stránkách jiných subjektů. IFA ČR neodpovídá za změny a aktualizace stránek jiných subjektů, na které odkazují hypertextové odkazy na Internetových stránkách. IFA ČR neodpovídá za žádnou formu přenosu z jakýchkoliv stránek, na které odkazují hypertextové odkazy na Internetových stránkách. Hypertextové odkazy na Internetových stránkách poskytuje IFA ČR výhradně jako pomůcku. Uvedení jakéhokoliv hypertextového odkazu na stránky jiných subjektů v žádném případě neznamená, že IFA ČR schvaluje či doporučuje stránky jiných subjektů nebo jejich obsah.

10. PŘEKLADY

10.1. Určitý text na Internetových stránkách může být k dispozici také v jiných jazycích, než je český jazyk. Text může být přeložen člověkem nebo pouze počítačovým softwarem, bez lidského zásahu nebo kontroly. Tyto překlady jsou poskytovány pro pohodlí Uživatelů a IFA ČR nečiní žádná prohlášení ani závazky ohledně přesnosti nebo úplnosti překladu, ať již jde o překlad generovaný počítačem, nebo o překlad provedený člověkem.

11. ELEKTRONICKÁ KOMUNKACE

11.1. Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Z tohoto důvodu IFA ČR doporučuje Uživatelům, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné informace, které považují za osobní, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem. IFA ČR si vyhrazuje právo neodpovědět na zprávu doručenou prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu).

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. IFA ČR si vyhrazuje právo znění Podmínek kdykoli změnit, přičemž účinné je vždy znění Podmínek zveřejněné na Internetových stránkách, pokud Podmínky nestanoví jinak.

12.2. Podmínky v tomto znění jsou účinné od 14. 10. 2014.

 

V Praze, dne 14. října 2014 International Fiscal Association, Česká republika